Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató
A(z) Epilepsziás Kutyákért Alapítvány (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.
Az adatkezelő neve: Epilepsziás Kutyákért Alapítvány Az adatkezelő címe:
2300 Ráckeve Vizér utca 3.
Az adatkezelő elérhetősége: +36/20-9943157 ; info@kutyaepilepszia.hu
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az
érintett hozzájárulása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten
hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak
kezeléséhez.
Az érintettek köre: regisztrált felhasználók és a vendég vásárlók.
A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során
megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség
(telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím
Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– Az Epilepsziás Kutyákért Alapítvány kuratóriumi tagajai és munkatársai.
– Meg. Külső szállító esetén, annak neve és adatai is.
Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a
megrendelés teljesítését követően 5 éven belül törlésre kerülnek.
A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.
Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés
pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt
személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az
adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált
felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a
regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul
intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
További felhasználó jogok
1. A hozzáférés joga
A felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
2. A helyesbítéshez való jog
A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe

véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.
3. A törléshez való jog
A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles
arra, hogy a felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan
késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles,
az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével
megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket –
annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a
felhasználó kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek
vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• a felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő
ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és a felhasználó ellenzi az adatok törlését, és
ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a felhasználó jogos indokaival szemben.
6. Az adathordozhatósághoz való jog
A felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az
az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
7. A tiltakozáshoz való jog
A felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ha a személyes
adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jelegge miatt
kerül sor.
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a
felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes
adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben
az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes
adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a
személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor
személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti,
továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(www.naih.hu/kapcsolat.html​) fordulhat.
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)